تماس لیست قیمت محصولات درباره ما صفحه اصلی
0


شیر آلات بهداشتی اخوان
فر توکاراخوان
گاز صفحه ای رومیزی اخوان
هود آشپزخانه
سینک ظرفشویی اخوان
اخوان0     
سفارش کالا
     قیمت : 0   


مخفیزیرکابینتیشومینه ایمورب


 - کد مدل H1
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 4254000 ریال
قیمت : 3276000 ریال
 - کد مدل H1-G
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 4317000 ریال
قیمت : 3324000 ریال

نا موجود
 - کد مدل H2
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 4604000 ریال
قیمت : 3545000 ریال

نا موجود
 - کد مدل H4
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 5082000 ریال
قیمت : 3913000 ریال
 - کد مدل H10
نوع : شومینه ای
60*50 cm
قیمت لیست : 3800000 ریال
قیمت : 2926000 ریال
 - کد مدل H11
نوع : شومینه ای
80-90-100 * 50 cm
قیمت لیست : 4212000 ریال
قیمت : 3243000 ریال
 - کد مدل H11-G
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 4276000 ریال
قیمت : 3293000 ریال
 - کد مدل H16
نوع : زیر کابنتی
90*50 cm
قیمت لیست : 2695000 ریال
قیمت : 2075000 ریال
 - کد مدل H16-60
نوع : زیر کابنتی
60*50 cm
قیمت لیست : 2484000 ریال
قیمت : 1913000 ریال
 - کد مدل H18
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 3963000 ریال
قیمت : 3052000 ریال
 - کد مدل H18-G
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 4023000 ریال
قیمت : 3098000 ریال
 - کد مدل H19
نوع : شومینه ای
90 * 36 X 60 cm
قیمت لیست : 6613030 ریال
قیمت : 5092000 ریال

نا موجود
 - کد مدل H20
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 4371000 ریال
قیمت : 3366000 ریال
 - کد مدل H20-G
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 4430000 ریال
قیمت : 3411000 ریال

نا موجود
 - کد مدل H21
نوع : شومینه ای
74 cm قطر
قیمت لیست : 6135000 ریال
قیمت : 4724000 ریال
 - کد مدل H22
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 4911000 ریال
قیمت : 3781000 ریال

نا موجود
 - کد مدل H24
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 4593000 ریال
قیمت : 3537000 ریال

نا موجود
 - کد مدل H25
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 4594000 ریال
قیمت : 3537000 ریال

نا موجود
 - کد مدل H26
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 4684820 ریال
قیمت : 3607000 ریال

نا موجود
 - کد مدل H27
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 5043000 ریال
قیمت : 3883000 ریال

نا موجود
 - کد مدل H27-4S
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 5089000 ریال
قیمت : 3919000 ریال
 - کد مدل H28
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 4632000 ریال
قیمت : 3567000 ریال

نا موجود
 - کد مدل H28-G
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 4695000 ریال
قیمت : 3615000 ریال

نا موجود
 - کد مدل H28-4S
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 4803000 ریال
قیمت : 3698000 ریال
 - کد مدل H29
نوع : جزیره
90*50 cm
قیمت لیست : 5887000 ریال
قیمت : 4533000 ریال

نا موجود
 - کد مدل H30
نوع : شومینه ای
60*50 cm
قیمت لیست : 4656000 ریال
قیمت : 3585000 ریال
 - کد مدل H31
نوع : شومینه ای
60*50 cm
قیمت لیست : 4090000 ریال
قیمت : 3149000 ریال
 - کد مدل H32-TS
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 6234000 ریال
قیمت : 4800000 ریال

نا موجود
 - کد مدل H32-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 6435000 ریال
قیمت : 4955000 ریال

نا موجود
 - کد مدل H33-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 6707000 ریال
قیمت : 5164000 ریال

نا موجود
 - کد مدل H33-TS
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 6826000 ریال
قیمت : 5256000 ریال

نا موجود
 - کد مدل H34-T
نوع : مورب
80*50 cm
قیمت لیست : 7408000 ریال
قیمت : 5704000 ریال

نا موجود
 - کد مدل H35
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 4712000 ریال
قیمت : 3628000 ریال
 - کد مدل H36
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 4352000 ریال
قیمت : 3351000 ریال

نا موجود
 - کد مدل H37
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 3803000 ریال
قیمت : 2928000 ریال
 - کد مدل H38
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 5630000 ریال
قیمت : 4335000 ریال

نا موجود
 - کد مدل H39
نوع : مورب
60*50 cm
قیمت لیست : 5242000 ریال
قیمت : 4036000 ریال

نا موجود
 - کد مدل H42
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 4667000 ریال
قیمت : 3594000 ریال

نا موجود
 - کد مدل H43-T
نوع : مورب
80*50 cm
قیمت لیست : 7894000 ریال
قیمت : 6078000 ریال

نا موجود
 - کد مدل H44-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 6277000 ریال
قیمت : 4833000 ریال

نا موجود
 - کد مدل H45-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 6570000 ریال
قیمت : 5059000 ریال

نا موجود
 - کد مدل H46-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 6440000 ریال
قیمت : 4959000 ریال

نا موجود
 - کد مدل H47
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 4778000 ریال
قیمت : 3679000 ریال

نا موجود
 - کد مدل H49
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 4670000 ریال
قیمت : 3596000 ریال
 - کد مدل H49-TS
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 4968000 ریال
قیمت : 3825000 ریال
 - کد مدل H51-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 5480000 ریال
قیمت : 4220000 ریال
 - کد مدل H52
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 4677000 ریال
قیمت : 3601000 ریال
 - کد مدل H53-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 6279490 ریال
قیمت : 4835000 ریال
 - کد مدل H54
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : + ریال
قیمت : 0 ریال

نا موجود
 - کد مدل H55-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 6280000 ریال
قیمت : 4836000 ریال

نا موجود
 - کد مدل H56 _ H49-60 CM
نوع : مورب
60*50 cm
قیمت لیست : + ریال
قیمت : 0 ریال

در حال تولید
 - کد مدل H57-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 7565000 ریال
قیمت : 5825000 ریال
 - کد مدل H58-T
نوع : مورب
80*50 cm
قیمت لیست : 7726000 ریال
قیمت : 5949000 ریال
 - کد مدل H59-T
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 5237000 ریال
قیمت : 4032000 ریال
 - کد مدل H61-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 5761000 ریال
قیمت : 4436000 ریال
 - کد مدل H62-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 5976470 ریال
قیمت : 4602000 ریال
 - کد مدل H63-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 5611000 ریال
قیمت : 4320000 ریال
 - کد مدل H64
نوع : مخفی
30*70cm
قیمت لیست : 3050000 ریال
قیمت : 2349000 ریال
 - کد مدل H65-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 5686530 ریال
قیمت : 4379000 ریال
 - کد مدل H66-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 5867470 ریال
قیمت : 4518000 ریال
 - کد مدل H67-T 51-60 cm
نوع : مورب
60*50 cm
قیمت لیست : 5354080 ریال
قیمت : 4123000 ریال

نمایندگی شرکت اخوان جم
سینک، گاز، هود، فر و انواع شیر آلات
021 3353 1664 + 021 3353 1641 | info@ahmadisink.com