ورود کاربران تماس لیست قیمت محصولات کاتالوگ محصولات درباره ما صفحه اصلی
0


شیر آلات بهداشتی اخوان
فر توکاراخوان
گاز صفحه ای رومیزی اخوان
هود آشپزخانه
سینک ظرفشویی اخوان
اخوان0
  سینک ظرفشویی اخوان محصولات اخوان - مدل 100*50 تک لگنه آبی    سینک ظرفشویی اخوان
   نوع : معمولی - روکار    
سینک معمولی اخوان مدل 50*100 آبی لگنه

خانواده محصول معمولی
نوع سینک روکار
100 cm طول سینک
50 cm عرض سینک

B10050\1

دارای لگن راست لگن - چپ لگن
سفارش کالا
سینک ظرفشویی اخوان
سینک ظرفشویی اخوان محصولات اخوان - 100*50 تک لگنه آبی
     قیمت : 0   
نوع : معمولی - روکار
سینک معمولی اخوان مدل 50*100 آبی لگنه

خانواده محصول معمولی
نوع سینک روکار
100 cm طول سینک
50 cm عرض سینک

B10050\1

دارای لگن راست لگن - چپ لگن


زیر صفحه ایتوکارروکار


سینک ظرفشویی اخوان - 100*50 تک لگنه آبی کد مدل 300
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 12180000 ریال
قیمت : 12180000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 100*50 تک لگنه آبی کد مدل 300-S
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 10670000 ریال
قیمت : 10670000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 100*50 تک لگنه آبی کد مدل 302
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 12180000 ریال
قیمت : 12180000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 100*50 تک لگنه آبی کد مدل 302-S
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 10670000 ریال
قیمت : 10670000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 100*50 تک لگنه آبی کد مدل 304
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 12180000 ریال
قیمت : 12180000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 100*50 تک لگنه آبی کد مدل 304S
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 10670000 ریال
قیمت : 10670000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 100*50 تک لگنه آبی کد مدل 306
نوع : باکسی - توکار
100*50 cm
قیمت لیست : 11290000 ریال
قیمت : 11290000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 100*50 تک لگنه آبی کد مدل 308
نوع : باکسی - توکار
100*50 cm
قیمت لیست : 11290000 ریال
قیمت : 11290000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 100*50 تک لگنه آبی کد مدل 310
نوع : باکسی - توکار
100*50 cm
قیمت لیست : 11290000 ریال
قیمت : 11290000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 100*50 تک لگنه آبی کد مدل 310S
نوع : باکسی - توکار
100*50 cm
قیمت لیست : 9780000 ریال
قیمت : 9780000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 100*50 تک لگنه آبی کد مدل 312
نوع : باکسی - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 7920000 ریال
قیمت : 7920000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 100*50 تک لگنه آبی کد مدل 314
نوع : باکسی - توکار
80*50 cm
قیمت لیست : 7920000 ریال
قیمت : 7920000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 100*50 تک لگنه آبی کد مدل 316
نوع : باکسی - توکار
80*50 cm
قیمت لیست : 7920000 ریال
قیمت : 7920000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 100*50 تک لگنه آبی کد مدل 318
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 10750000 ریال
قیمت : 10750000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 100*50 تک لگنه آبی کد مدل 318-S
نوع : باکسی - توکار
120*52 cm
قیمت لیست : 9250000 ریال
قیمت : 9250000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 100*50 تک لگنه آبی کد مدل 320-S
نوع : باکسی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 9930000 ریال
قیمت : 9930000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 100*50 تک لگنه آبی کد مدل 320
نوع : باکسی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 11440000 ریال
قیمت : 11440000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 100*50 تک لگنه آبی کد مدل 322
نوع : باکسی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 10650000 ریال
قیمت : 10650000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 100*50 تک لگنه آبی کد مدل 324S
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 11400000 ریال
قیمت : 11400000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 100*50 تک لگنه آبی کد مدل 324
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 12820000 ریال
قیمت : 12820000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 100*50 تک لگنه آبی کد مدل 326
نوع : باکسی - توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 12080000 ریال
قیمت : 12080000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 100*50 تک لگنه آبی کد مدل 326S
نوع : باکسی - توکار
100*50CM
قیمت لیست : 10660000 ریال
قیمت : 10660000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 100*50 تک لگنه آبی کد مدل 330
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 19240000 ریال
قیمت : 19240000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 100*50 تک لگنه آبی کد مدل 332
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 21440000 ریال
قیمت : 21440000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 100*50 تک لگنه آبی کد مدل 334
نوع : باکسی - توکار
75.5*50 cm
قیمت لیست : 14570000 ریال
قیمت : 14570000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 100*50 تک لگنه آبی کد مدل 336
نوع : باکسی - توکار
77*50 cm
قیمت لیست : 11710000 ریال
قیمت : 11710000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 100*50 تک لگنه آبی کد مدل 338
نوع : باکسی - توکار
65*50 cm
قیمت لیست : 11290000 ریال
قیمت : 11290000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 100*50 تک لگنه آبی کد مدل 340
نوع : باکسی - توکار
52.5*50 cm
قیمت لیست : 9800000 ریال
قیمت : 9800000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 100*50 تک لگنه آبی کد مدل 342
نوع : باکسی - توکار
43*50 cm
قیمت لیست : 7620000 ریال
قیمت : 7620000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 100*50 تک لگنه آبی کد مدل 344
نوع : باکسی - توکار
39*50 cm
قیمت لیست : 7190000 ریال
قیمت : 7190000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 100*50 تک لگنه آبی کد مدل 346
نوع : باکسی - توکار
140*50 cm
قیمت لیست : 23430000 ریال
قیمت : 23430000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 100*50 تک لگنه آبی کد مدل 348
نوع : باکسی - توکار
100*50 cm
قیمت لیست : 16330000 ریال
قیمت : 16330000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 100*50 تک لگنه آبی کد مدل 350
نوع : باکسی - توکار
80*50 cm
قیمت لیست : 12920000 ریال
قیمت : 12920000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 100*50 تک لگنه آبی کد مدل 354
نوع : باکسی - توکار
100*50 cm
قیمت لیست : 20500000 ریال
قیمت : 20500000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 100*50 تک لگنه آبی کد مدل 360
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 9250000 ریال
قیمت : 9250000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 100*50 تک لگنه آبی کد مدل 362
نوع : باکسی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 9850000 ریال
قیمت : 9850000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 100*50 تک لگنه آبی کد مدل 400
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
47.5*40 cm
قیمت لیست : 7710000 ریال
قیمت : 7710000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 100*50 تک لگنه آبی کد مدل 401
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
72*40 cm
قیمت لیست : 9940000 ریال
قیمت : 9940000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 100*50 تک لگنه آبی کد مدل 402
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
40*60 cm
قیمت لیست : 9200000 ریال
قیمت : 9200000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 100*50 تک لگنه آبی کد مدل 403
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
34*40 cm
قیمت لیست : 5250000 ریال
قیمت : 5250000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 100*50 تک لگنه آبی کد مدل 404
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
34*34
قیمت لیست : 4490000 ریال
قیمت : 4490000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 100*50 تک لگنه آبی کد مدل 407
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
34*40 cm
قیمت لیست : 6370000 ریال
قیمت : 6370000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 100*50 تک لگنه آبی کد مدل 408
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
34*34 cm
قیمت لیست : 5390000 ریال
قیمت : 5390000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 100*50 تک لگنه آبی کد مدل 405
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
34*18 cm
قیمت لیست : 3110000 ریال
قیمت : 3110000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 100*50 تک لگنه آبی کد مدل 409
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
34*18 cm
قیمت لیست : 4190000 ریال
قیمت : 4190000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 100*50 تک لگنه آبی کد مدل 406
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
40.5*40 cm
قیمت لیست : 6830000 ریال
قیمت : 6830000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 100*50 تک لگنه آبی کد مدل 410
نوع : باکسی - زیرصفحه ای
71*40 cm
قیمت لیست : 13070000 ریال
قیمت : 13070000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 100*50 تک لگنه آبی کد مدل 1
نوع : فانتزی - توکار
62 cm * 50 cm
قیمت لیست : 3210000 ریال
قیمت : 3210000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 100*50 تک لگنه آبی کد مدل 2
نوع : فانتزی - توکار
62*50 cm
قیمت لیست : 5960000 ریال
قیمت : 5960000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 100*50 تک لگنه آبی کد مدل 4
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 6960000 ریال
قیمت : 6960000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 100*50 تک لگنه آبی کد مدل 6
نوع : فانتزی - توكار
116*50 cm
قیمت لیست : 7690000 ریال
قیمت : 7690000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 100*50 تک لگنه آبی کد مدل 6-CR
نوع : فانتزی - توكار
116*50 cm
قیمت لیست : 7690000 ریال
قیمت : 7690000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 100*50 تک لگنه آبی کد مدل جدید 6
نوع : فانتزی - توكار
116*50 cm
قیمت لیست : 7260000 ریال
قیمت : 7260000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 100*50 تک لگنه آبی کد مدل 8
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 8590000 ریال
قیمت : 8590000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 100*50 تک لگنه آبی کد مدل 10
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 6210000 ریال
قیمت : 6210000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 100*50 تک لگنه آبی کد مدل 12
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 7800000 ریال
قیمت : 7800000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 100*50 تک لگنه آبی کد مدل 14
نوع : فانتزی - توكار
80*50 cm
قیمت لیست : 5980000 ریال
قیمت : 5980000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 100*50 تک لگنه آبی کد مدل 15
نوع : فانتزی - توكار
80*50 cm
قیمت لیست : 6390000 ریال
قیمت : 6390000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 100*50 تک لگنه آبی کد مدل 16
نوع : فانتزی - توكار
138*50 cm
قیمت لیست : 8850000 ریال
قیمت : 8850000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 100*50 تک لگنه آبی کد مدل 18
نوع : فانتزی - توكار
120*44 cm
قیمت لیست : 6860000 ریال
قیمت : 6860000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 100*50 تک لگنه آبی کد مدل 19
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 6200000 ریال
قیمت : 6200000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 100*50 تک لگنه آبی کد مدل 20
نوع : فانتزی - توكار
55 cm
قیمت لیست : 4300000 ریال
قیمت : 4300000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 100*50 تک لگنه آبی کد مدل 21
نوع : فانتزی - توكار
41 cm
قیمت لیست : 3870000 ریال
قیمت : 3870000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 100*50 تک لگنه آبی کد مدل 22
نوع : فانتزی - توكار
43 cm
قیمت لیست : 2340000 ریال
قیمت : 2340000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 100*50 تک لگنه آبی کد مدل 23
نوع : فانتزی - روكار
100*60 cm
قیمت لیست : 7450000 ریال
قیمت : 7450000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 100*50 تک لگنه آبی کد مدل 25
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 8230000 ریال
قیمت : 8230000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 100*50 تک لگنه آبی کد مدل 25-CR
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 8230000 ریال
قیمت : 8230000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 100*50 تک لگنه آبی کد مدل 29
نوع : فانتزی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 7850000 ریال
قیمت : 7850000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 100*50 تک لگنه آبی کد مدل 31
نوع : فانتزی - روکار
80*60 cm
قیمت لیست : 5800000 ریال
قیمت : 5800000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 100*50 تک لگنه آبی کد مدل 32
نوع : فانتزی - روکار
80*60 cm
قیمت لیست : 6580000 ریال
قیمت : 6580000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 100*50 تک لگنه آبی کد مدل 33
نوع : فانتزی - روکار
140*60 cm
قیمت لیست : 9250000 ریال
قیمت : 9250000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 100*50 تک لگنه آبی کد مدل 35
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 6238000 ریال
قیمت : 6238000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 100*50 تک لگنه آبی کد مدل 36
نوع : فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 7020000 ریال
قیمت : 7020000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 100*50 تک لگنه آبی کد مدل 37
نوع : نیمه فانتزی - روکار
100*50 cm
قیمت لیست : 2840000 ریال
قیمت : 2840000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 100*50 تک لگنه آبی کد مدل 38
نوع : نیمه فانتزی - روکار
100*60
قیمت لیست : 3000000 ریال
قیمت : 3000000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 100*50 تک لگنه آبی کد مدل 39
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 3180000 ریال
قیمت : 3180000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 100*50 تک لگنه آبی کد مدل 39-S
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 3180000 ریال
قیمت : 3180000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 100*50 تک لگنه آبی کد مدل 40
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cn
قیمت لیست : 3610000 ریال
قیمت : 3610000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 100*50 تک لگنه آبی کد مدل 40-S
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 3610000 ریال
قیمت : 3610000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 100*50 تک لگنه آبی کد مدل 41
نوع : فانتزی - روکار
100*60
قیمت لیست : 8370000 ریال
قیمت : 8370000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان - 100*50 تک لگنه آبی کد مدل 43
نوع : فانتزی - توكار
80*50 cm
قیمت لیست : 7990000 ریال
قیمت : 7990000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 100*50 تک لگنه آبی کد مدل 44
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 8780000 ریال
قیمت : 8780000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان - 100*50 تک لگنه آبی کد مدل 47
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 7970000 ریال
قیمت : 7970000 ریال